(?)

 (?)

Bibliografie Semanet (Samenstelling Gerard Lukken, 4 juni 2008, aangevuld op 11.7.2013)

 

Opmerking

 

1. De lijst is als volgt gerangschikt. Na de dictionaire van Greimas komen eerst de bundels en boeken, vervolgens de artikelen op naam van meerdere auteurs en tenslotte de artikelen op naam van één auteur. De bundels/boeken zijn chronologisch gerangschikt. Bij meerdere auteurs is eerst de alfabetische volgorde van de eerste naam aangehouden, vervolgens, wanneer de namen dezelfde zijn, de chronologische volgorde.

 

2. De auteur Joosse komt in de literatuur voor zowel met de voorletter K. (Ko) als met de voorletter J. (Jacobus). Het betreft dezelfde persoon. In de lijst is steeds gekozen voor de voorletter J.

 

3. In de lijst zijn ook publicaties van leden van Young Semanet opgenomen.

 

4. De lijst heeft niet de pretentie volledig te zijn.

 

Dictionnaire

 

J. Joosse en P. de Maat (red.), A.J. Greimas en J. Courtés, Analytisch woordenboek van de semiotiek, deel 1 (oorspr. titel: Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette, Paris 1979), Tilburg University Press, Tilburg 1987.

 

Bundels/boeken/doctoraalscripties

 

L. van Tongeren, Semiotische tekstanalyse. De beschrijving en bestudering van een structurele analysemethode en een toepassing daarvan op de poëtische tekst van de eerste prefatie van Pasen (Doctoraalscriptie KThU), Utrecht 1981.

 

J. Maas, De bijbel op school: een ontmoeting tussen twee werelden (doctoraalscriptie TFT), Tilburg 1982.

 

P. de Maat, Strofen in psalm 22: een kritische kennismaking met het analyse-instrumentarium van J. van de Lugt (doctoraalscriptie TFT), Tilburg 1983.

 

G. Lukken (red.), Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J. Greimas en de Parijse School toegepast op bijbel en liturgie, Hilversum 1987.

 

J. Maas en N. Tromp, Constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief in de bijbel lezen: Een semiotische methode, Hilversum 1987.

 

P. Beentjes, J. Maas, T. Wever (red.), 'Gelukkig de mens'. Opstellen over psalmen, exegese en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp, Kampen 1991.

 

M. Deckers-Dijs, Hooglied (= reeks ‘Belichting van het bijbelboek’, KBS/VBS), Boxtel/Leuven, 1989 (impliciet semiotisch). [1]

 

M. Deckers-Dijs, Begeerte in bijbelse liefdespoëzie. Een semiotische analyse van Hooglied (Dissertatie KThU), Kok -Kampen 1991 (expliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Apokalyps (= reeks ‘Belichting van het bijbelboek’), KBS/VBS, ’s-Hertogenbosch/Leuven 2000 (impliciet semiotisch).       

 

W. Fiers, Sterven, begraven en rouwen in de Kempen na 1815 (Doctoraalscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam, Bladel 1994, 39-52 (Analyse van een bidprentje).

 

W. Fiers, Polysensorialité et systèmes sensori-moteurs dans l’œuvre de Gérard Garouste (Thèse de doctorat en sciences du langage, Université de Limoges), Limoges 2002.


W.M. Speelman, Een teken in de lucht. Semiotische analyse van de betekenisvormgeving in een liturgisch gezang (Doctoraalscriptie TFT), Tilburg 1991.

 

N. Tromp, Een sprekend gebaar. Improvisatie over Psalm 116B (115), Afscheidsrede, Utrecht 1991.

 

G. Lukken en M. Searle, Semiotics and Church Architecture. Applying the Semiotics of A.J. Greimas and the Paris School to the analysis of church buildings (= Liturgia condenda 1), Kampen 1993.

 

J. Maas, Verhalen met verhalen? Een semiotische studie naar de contextuele benadering van bijbelteksten in godsdienstonderwijs en katechese (Dissertatie TFT), Tilburg 1993.

 

J. Holman, J. Maas, E. Poppe, W. Speelman (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (= Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994.

 

G. Lukken, Per visibilia ad invisibilia. Anthropological, Theological and Semiotic Studies on the Liturgy and the Sacraments (Liturgia condenda 2) ( red. L. van Tongeren en C. Caspers), Kampen 1994.

- In Semiotica 117 (1997) no. 1, 19-42 verscheen een review artikel over dit boek onder de titel ‘Regnant signs: The semiosis of liturgy’, van de hand van de Peirciaan Robert S. Corrington. Dit artikel is hier te vinden op internet.

 

A. Smeets, Dixerit: non quasi ex auctoritate sed gradibus vel passibus christianam fidem extendemus et eorum mores aedificamus. Over Gregorius I, de missie en een semiotiek van het verleden (Doctoraalscriptie TFT), Tilburg 1994.

 

L. Panier (éd), L'interprétation en exégèse et sémiotique, Lyon 1994.

 

G.J. Nijhoff, La confusion des arbres. Essai d’une revalorisation du dogme du péché originel (Thèse de doctorat, Faculté de théologie, Université de Leyde), Vérossaz 1995.

 

W.M. Speelman, The Generation of Maning in Liturgical Song. A semiotic Analysis of Five Liturgical Songs as Syncretic Discourses (= Liturgia condenda 4), Kampen 1995 (Dissertatie TFT).

 

W.M. Speelman (red.), Ruimten. Aanzetten tot een semiotiek van de ruimte (= Semiotische Analysen 2), Tilburg 1995.

 

G. Lukken en J. Maas, Luisteren tussen de regels. Een semiotische bijdrage aan de praktische theologie, Baarn 1996.

 

N. Tromp, Vruchten in overvloed: poëzie en perspectief in de psalmen, Averbode 1996.

 

H. Ettema, Verbogen taal, verplaatste tekens. Semiotische benaderingen van taal in relatie met psychopathologie (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen), Groningen 1998.

 

J. Post, Optische effecten in de film. Aanzetten tot een semiotische analyse (Dissertatie Radbouduniversiteit Nijmegen), Leuven 1998.

 

N. Tromp, Woorden die wegen wijzen. Zin zoeken in de psalmen, Boxtel 1998.

 

J. Maas en A. Smeets (red.), Werktekeningen. Semiotische constructies in blauwdruk, Tilburg 1999.

 

J. Maas en N. Tromp, Voorlezen uit Rembrandt. Visies op bijbelse verbeeldingen, Tielt 1999.

 

J. Hausreither, Die Bedeutungsbildung liturgischer Musik im Kontext der ereignishaften Gesamtfeier. Semiotische Untersuchung von liturgischen Gesängen (Dissertatie katholisch-theologische Fakultät Universität Wien), Wien 2000.

 

N. Tromp, Psalmen 1-5 (= Reeks Belichting van het Bijbelboek), Katholieke Bijbelstichting en Vlaamse Bijbelstichting, ’s-Hertogenbosch/Leuven 2000.

 

N. Tromp, Psalmen 51-100 (= Reeks Belichting van het Bijbelboek), Katholieke Bijbelstichting en Vlaamse Bijbelstichting, ’s-Hertogenbosch/Leuven 2001.

 

N. Tromp, Psalmen 101-150 (= Reeks Belichting van het Bijbelboek), Katholieke Bijbelstichting en Vlaamse Bijbelstichting, ’s-Hertogenbosch/Leuven 2002.

 

S. Koopman Trek me mee. Thérèse van Lisieux als spiritueel leraar (Doctoraalscriptie KThU), Utrecht 2003.

 

J. Hausreither, Semiotik des liturgischen Gesanges. Ein Beitrag zur Entwicklung einer integralen Untersuchungsmethode der Liturgiewissenschaft (= Liturgia condenda 16), Leuven/Dudley 2004.

 

W.M. Speelman, Liturgie in beeld. Over de identiteit van de Rooms-katholieke liturgie in de elektronische media (= Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 3), Groningen/Tilburg 2004.

 

B. van Dijk, Jezus een maffiameisje. Een semiotische analyse van de film Dogville, en moraaltheologische reflectie vanuit de visie op het goede leven en het kwaad bij Paul Ricoeur (Doctoraalscriptie KThU), Utrecht 2005.

 

L. Dekker, Heilig of Heil-Ik? Een studie naar heiligheid bij jongeren (Doctoraalscriptie KThU), Utrecht 2005.

 

W. J. Bakker, Een psalm voor Nu – Terug naar de Enunciatie (Doctoraalscriptie KThU), Utrecht 2007.

 

A.Smeets, Conversio. Bekering en missionering bij Gregorius de Grote. Een semiotiek van het verleden (Dissertatie FKT), Valkhof Pers, Nijmegen 2007.

 

T. Elshof, Van huis uit katholiek. Een praktisch theologisch, semiotisch onderzoek naar de ontwikkeling van religiositeit in drie generaties van rooms-katholieke families, Delft 2008 (Dissertatie FKT).

 

H. Ransijn, Op zoek naar grazige weiden. Een semiotisch onderzoek naar de motivatie van deelnemers aan activiteiten van bezinningscentra (= Theologische Perspectieven Supplement Series 3, Bergambacht 2012 (Dissertatie FKT).


G. Lukken en J. Maas, Dode, sta op, het licht van de morgen. Semiotische analyse van twee gezangen van Huub Oosterhuis: 'De steppe zal bloeien' en het Lied aan het licht (Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 13), Groningen/Tilburg 2014.

 

Artikelen door meerdere auteurs (rangschikking naar aantal auteurs en vervolgens chronologisch)

 

P. Feenstra en W. Fiers, Beata nobis gaudia, in W.M. Speelman (red.), Ruimten. Aanzetten tot een semiotiek van de ruimte (= Semiotische Analysen 2), Tilburg 1995, 36-51.

 

J. Joosse en P. de Maat, Rencontre Semanet-Cadir (Lyon, 21-24 mai 1984), in Sémiotique et Bible 9 (1984) no. 35, 34-35.

 

J. Joosse en P. de Maat, Semiotische analyse van de opening van het ‘Amsterdamse doopritueel’, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 1 (1985) 1-67.

 

J. Joosse en P. de Maat, Semiotische analyse van de tussenzang van het 'Amsterdamse doopritueel', in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 2 (1986) 86-118.

 

J. Joosse en P. de Maat, Une métaphore accompagnée d'un geste, Analyse d'une sémiotique: le rite liturgique de la remise du cierge baptismal, in Sémiotique et Bible 11 (1987) no.46, 9-18.

 

J. Joosse en P. de Maat, Het Amsterdamse doopritueel, Een semiotisch onderzoek, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 3 (1987) 87-109.

 

J. Joosse en P. de Maat, De Nederlandse vertaling van de 'Dictionnaire', in Versus. Tijdschrift voor film en opvoeringskunsten 7-1 (1987) 29-40.

 

J. Joosse en P. de Maat, Lezing van het evangelie (Marcus 10, 13-16) in het Amsterdams doopritueel, in G. Lukken (red.), Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J. Greimas en de Parijse School toegepast op bijbel en liturgie, Hilversum 1987, 87-108.

 

J. Joosse en P. de Maat, Lezing van het epistel (Romeinen 6, 3-11) in het Amsterdams doopritueel, in idem 108-136.

 

J. Joosse en P. de Maat, De naamgeving in het Amsterdams doopritueel, in idem 209-226.

 

G. Lukken en J. Maas, Een pastoraal gesprek: semiotische analyse van een verbatim, in G. Lukken en J. Maas, Luisteren tussen de regels. Een semiotische bijdrage aan de praktische theologie, Baarn 1996, 104-133.

 

G. Lukken en J. Maas, Semiotiek: een discipline in ontwikkeling, in J. Maas en A. Smeets (red.), Werktekeningen. Semiotische constructies in blauwdruk, Tilburg 1999, 3-16.

 

G. Lukken en J. Maas, Herfstig voorjaar. Semiotische analyse in de context van de ontwikkelingen van de Parijse school. Deel 1. De klassieke semiotische benadering, in Bijdragen 67 (2006) 2, 195-226.

 

G. Lukken en J. Maas, Herfstig voorjaar. Semiotische analyse in de context van de ontwikkelingen van de Parijse school. Deel 2. De recente ontwikkelingen, in Bijdragen 67 (2006) 391-423.

 

G. Lukken en N. Tromp, Marcus 3,1-6, in Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J. Greimas en de Parijse School toegepast op bijbel en liturgie, Hilversum 1987, 75-86.

 

J. Maas en C. Bakker, Leren in de moderniteit: een actief proces. Van overdragen naar het verwerven van de (eigen) religieuze horizon, in G. Hellemans e.a. (red.), De moderniteit van religie, Zoetermeer 2001, 73 – 96.

 

J. Maas en T. Elshof, Op afstand betrokken, in God in je huiskamer, Mediapastoraat, Kampen 2006, 43-69.

 

J. Maas en T. Elshof, Mediapastoraat: Meer dan liturgie alleen, in God in je huiskamer, Mediapastoraat, Kampen 2006, 70-91.

 

 J. Maas en J. Post, Qohélet et le savoir de Dieu, in Sémiotique et Bible 20 (1995) 80, 34-50.

 

J. Maas en N. Tromp, Verhaaltraditie als venster op de actualiteit, in H. Lombaerts, J. Maas, J. Wissink (red.), Beeld en Gelijkenis. Inwijding, religie en kunst, Zoetermeer 2001, 130-145.

 

J. Maas en N. Tromp, L’hospitalité d’Abraham : Lecture d’une eau-forte de Rembrandt, in Sémiotique et Bible 27 (2003) no. 110, 18-24.

 

J. Maas en N. Tromp, ‘Puis il devient et leur échappe…’ : Les pèlerins d’Emmaüs de Rembrandt , in Sémiotique et Bible 27 (2003) no. 111, 24-33.

 

J. Maas en N. Tromp, ‘Als ik zwak ben, dan ben ik sterk’, in Streven 70 (2003) 387-396.

 

J. Maas en N. Tromp, Dans le propre domaine. Un bon Samaritain, in Sémiotique et Bible 28 (2004) no. 112, 28-35.

 

J. Maas en N. Tromp, Tout gagné, rien perdu. Jacob, Esaü, pain et brouet, in Sémiotique et Bible 30 (2006) no. 121, 47-54.

 

W.M. Speelman en H. Strijards, Ten hele gekeerd. De ziekenzalving als therapie en als sacrament, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 10 (1994) 13-30.

 

W.M. Speelman en A. van Baest, The song of the returned. A two-way analysis in musical semiotics, in Semiotica 123-3/4 (1999) 261-282.

 

J. Joosse, G. Lukken, P. de Maat, Een complex semiotisch object, in G. Lukken (red.), Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J. Greimas en de Parijse School toegepast op bijbel en liturgie, Hilversum 1987, 151-155.

 

J. Joosse, G. Lukken, J. Maas, Résurrection du fils de la veuve (Luc 7, 11-17, in L. Panier (red.), L'interprétation en exégèse et en sémiotique, Lyon 1993, 254-264.

 

J. Joosse, G. Lukken, J. Maas, Opwekking van de zoon van de weduwe (Lc. 7, 11-17), in J. Holman, J. Maas, E. Poppe, W. Speelman (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (= Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 113-118.

 

J. Holman, W.M. Speelman, L. van Tongeren, N. Tromp, Résurrection du fils de la veuve. Analyse sémiotique de 1 Rois 17, 17-24, in L. Panier (red.), L'interprétation en exégèse et sémiotique, Lyon 1994, 244-253.

 

J. Holman, W.M. Speelman, L. van Tongeren, N. Tromp, Opwekking van de zoon van de weduwe (1 Kon. 17-14), in J. Holman, J. Maas, E. Poppe, W. Speelman (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (= Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 108-113.

 

G. Lukken, P. de Maat, M. Rijkhoff, N. Tromp, Le Seigneur m'a vu. Analyse sémiotique d'un chant liturgique, in Sémiotique et Bible 5 (1981) 24-44.

 

G. Lukken, P. de Maat, M. Rijkhoff, N. Tromp, Mattheus 2 - Een semiotische analyse, in B. Hes e.a. (red.), Reflecties op Schrift. Opstellen voor Prof. Dr. Gijs Bouwman svd bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de uitleg van het Nieuwe Testament aan de Theologische Faculteit Tilburg (Cahiers voor Levensverdieping 44), Averbode-Apeldoorn 1983, 65-100.

 

G. Lukken, P. de Maat, M. Rijkhoff, N. Tromp, Een methode van semiotische analyse, in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 44 (1983) 118-165.

 

G. Lukken, P. de Maat, M. Rijkhoff, N. Tromp, Hoe krijgt Mc 2,15-17 (NBG 1951) betekenis? Analyse van de narratieve syntaxis van het oppervlakteniveau, in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 44 (1983) 194-207.

 

J. Holman, J. Joosse, G. Lukken, J. Maas, W.M. Speelman, L. van Tongeren, N. Tromp, Épilogue aux analyses de la résurrection du fils de la veuve (1 Rois 17, 27-24 et Luc 7, 11-17), in L. Panier (red.), L'interprétation en exégèse et en sémiotique, Lyon 1993 264-266.

 

J. Holman, J. Joosse, G. Lukken, J. Maas, W.M. Speelman, L. van Tongeren, N. Tromp, Epiloog op de analyses van de opwekking van de zoon van de weduwe ( 1 Kon.17, 17-24 en Lc.7,11-17), in J. Holman, J. Maas, E. Poppe, W. Speelman. (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (= Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 119-120.

 

 

Artikelen door één auteur

 

M. Deckers-Dijs, Het Hooglied: bijbelse liefdespoëzie, vorm en inhoud van het Hooglied, in Schrift 110 ( 1987) p. 60-65 (expliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Enunciatie in Hooglied, in P. Beentjes, J. Maas, T. Wever (red.), 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen, exegese en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp, Kampen 1991, 147-158 (expliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Naamloos weggestuurd, de buitenlandse vrouwen in Ezra –Nehemia. Vrouwonvriendelijke restauratie en haar tegenbeweging, in A. Fafië – J. Jansen (red), Gehoor geven aan velen, Heeswijk 1992, 61- 70 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, De tuin van het weten. Belichting van Genesis 2,4b-4,1 vanuit het Hooglied, in C. Verdegaal – W. Weren (red), Stromen uit Eden. Genesis 1-11 in bijbel, joodse exegese en moderne literatuur. Liber Amicorum voor Prof. Dr. Niek Poulssen, Boxtel 1992, 87-97 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, De harmonische driehoek: Godsliefde – zelfliefde – naastenliefde, in De Heraut 123 (1992) 5, 152-155 (zwak impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, The Structure of Song of Songs and the Centrality of nepes, in A. Brenner, A Feminist Companion to The Song of Songs, Sheffield 1993, 172-196 (expliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, De zwervende Arameeër, in Schrift 145 (1993) 15-18 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Het gepassioneerd subject: vrouw in het Hooglied, in J. Holman, J. Maas, E. Poppe, W. Speelman (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (= Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 12-25 (expliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Omkering van de allegorie: JHWH God als een verliefde vrouw, in M.ter Steeg, H. Blankers, M. Deckers-Dijs, M. van Baest (red.), De verlokking van de liefde. Eenzaamheid en erotiek bij mystieke vrouwen, Aalsmeer 1994, 43-61 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Het Hooglied: beminnen met huid en haar, in Met heel mijn lijf. Lichamelijkheid tussen hebben en zijn (Korrelcahier 10), Averbode/’s-Hertogenbosch 1994, 28-32 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Portretgalerij van vier vrouwen uit TeNaCH, in Jota 6 (1994) no. 24 (Buitenissige vrouwen) 5-14 (zwak impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Vrouwen in het Marcusevangelie in G. van Oyen (red.), De tijd is rijp. Marcus en zijn lezers toen en nu. Verslagboek Vliedbergh-Sencie-Leergang, afdeling bijbel, VBS, Leuven 1995, 97-117 (impliciet semiotisch).

 

 M. Deckers-Dijs, Vertalen als vrouw: significant anders?, in P.H.M. Welzen, M.C.N. Deckers-Dijs, J.F.M. Smit, C.M.L. Verdegaal (red.), Exegeten aan het werk: vertalen en interpreteren van de bijbel. Opstellen van leden van het Bijbels Werkgenootschap St. Hiëronymus , ’s-Hertogenbosch, 1998, 125-135 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Moederschap als metafoor, in F. van Segbroeck (red.) Matteüs opnieuw, Verslagboek Vliedbergh-Sencie-Leergang, afdeling bijbel, Leuven/ Amersfoort 1998, 131-156 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, God en mens verkeren met elkaar, in De Heraut 129 (1998) no. 2, 48-53 (zwak impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, De bijbel over de oorsprong van het kwaad, in De Heraut 129 (1998) no. 6, 164-169 (zwak impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Hoe ga ik als exegete in mijn persoonlijke leven om met de bijbel?, in Tweemaandelijks tijdschrift catechetische informatie, 29 (2000) no. 2, 14-18 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Vrouwen vluchten naar de woestijn (Genesis 16,1-16 en Apokalyps 12,1-18), in VBS-informatie 31 (2000) no. 2, 1-40 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Shalom, in De Heraut 131 (2000) no. 8, 232-235 (zwak impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Beelden in Openbaring: de vrouw en de stad,in G.van Oyen (red.), Het boek Openbaring. Een eindeloos verhaal, Verslagboek Vliedbergh-Sencie-Leergang, afdeling bijbel, Leuven/Amersfoort 2001, 93-114 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Godsbeelden in de bijbel, in De Heraut 133 (2002) no. 7, 214 – 217 (zwak impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Stilte in de bijbel, in De Heraut 134 (2003) no. 1, 7-11 (zwak impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, God reist met mensen mee, in De Heraut 134 (2003) no. 7, 200-204 (zwak impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Hooglied Intiem, in F.Maas, J. Maas en K. Spronk, De bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in bijbelse geschriften, Zoetermeer/Kapellen 2004, 327-334 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Grenservaringen in de liefde. Wijsheid in Hooglied, in H. Ausloos – B. Lemmelijn (red.) Bijbelse Wijsheid aan het woord, Verslagboek Vliedbergh-Sencie-Leergang, afdeling bijbel, Leuven /Amersfoort 2007, 163-189 (impliciet semiotisch).

 

M. Deckers-Dijs, Eva bij haar naam genoemd, in Geest en leven, tijdschrift voor informatie bezinning en gesprek, 70 (?) no. 1, 6-13 (jaartal niet bekend) (impliciet semiotisch).

 

T. Elshof, Hoe te spreken over het ‘heilige’?, in Kwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland 9 (2004) 1, 39-43.

 

T. Elshof, Enunciatie in interviews, in Kwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland 11 (2006) 2, 29-34.

 

H. Ettema, Zielsafstand. Subject en spatialiteit, in W.M. Speelman (red.), Ruimten. Aanzetten tot een semiotiek van de ruimte (= Semiotische Analysen 2), Tilburg 1995, 91-123.

 

H. Ettema, Räumlichkeit der Seele. Zu einer Semiotik des Metamorphosen des Orts, in T. Nisslmüller-R. Volp (red.), Raum als Zeichen. Wahrnehmung und Erkenntnis von Räumlichkeit, LIT-Verlag, Münster 1998, 97-108.

 

H. Ettema, Het subject: object van de psychologie?, in J. Maas en A. Smeets (red.), Werktekeningen. Semiotische constructies in blauwdruk, Tilburg 1999, 53-83.


W. Fiers, De l'iconicité aux scénarios iconiques. Les multiples chemins du < logos aisthêsis > dans l'oeuvre d'Aristote, in Protée 30 (2002) no. 2 (Sémiologie et herméneutique du timbre-poste), 95-110 (zie internet).

J. Holman, Psalm 139 een palimpsest, in Schrift 124 (1989) 148-157.

 

J. Holman, Het Oude Testament, voer voor zedenkundigen. Een beknopte christelijke hermeneutiek van het OT, in K.W. Merks en D. Wouters (red.), Verbeelding en discretie. Essays over literatuur en moraal, Tilburg 1989.

 

J. Holman, A Semiotic Analysis of Psalm CXXXVII (LXX), in A. van der Woude (red.), In quest of the past. Studies on Israelite religion, literature and prophetism (= Oudtestamentische Studiën, XXVI), Leiden 1990, 84-100.

 

J. Holman, Een Griekse vertaling van Psalm 8 semiotisch belicht, in P. Beentjes, J. Maas, T. Wever (red.), 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen, exegese en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp, Kampen 1991, 136-146.

 

J. Holman, Heelheid van de schepping. De wereldlijkheid van de wereld volgens Psalm 8, in J. Tavernier en M. Vervenne (red.), De Mens; verrader of hoeder van de schepping (Nikè-reeks, 26), Leuven/Amersfoort 1991, 77-89.

 

J. Holman, Psalm 139 (TM) and Psalm 138 (LXX). A semiotic comparison, in Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des Antiken Judentums, Frankfurt 1991.

 

J. Holman, Psalm 139 (TM) and Psalm 138 (LXX). A semiotic comparison, in M. Augustin und K.D. Schunck (red.), Goldene Apfel in silbernen Schalen. Collected Communications to the XIIIth Congress of the International Organisation for the Study of the Old Testament, Frankfurt am Main 1992, 113-121.

 

J. Holman, Gerhard von Rad, Theologie des alten Testaments: een schot in de roos?, in J. Holman, J. Maas, E. Poppe, W. Speelman (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (= Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 121-132.

 

J. Holman, De bijbel is een waarde(n)vast boek. Toegelicht aan de hand van een semiotische analyse van Gerard von Rad, Theologie des Alten Testaments, in J. Maas en A. Smeets (red.), Werktekeningen. Semiotische constructies in blauwdruk, Tilburg 1999, 84-103.

 

J. Joosse, Semiotiek en theologie: een verantwoording, in Rapports/Het Franse boek 58-4 (1988) 172-178.

 

N. de Lange, De dictatuur van titels en witregels. De nieuwe vertaling van psalm 8 semiotisch belicht, in J. Holman, J. Maas, E. Poppe, W. Speelman (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (= Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 99-107.

 

N. de Lange, Wonderen zijn niet hier. Een semiotische benadering, in W.M. Speelman (red.), Ruimten. Aanzetten tot een semiotiek van de ruimte (= Semiotische Analysen 2), Tilburg 1995, 23-28.

 

D. Loose, Betekenis is de vertaling van de betekenis, interview met Jean Delorme, in Kohelet 4 (1987) no. 5, 21-24.

 

D. Loose, Het onvoltooide en onvolmaakte. Over norm en figuratie in ethiek en esthetiek, in K.W. Merks en A.L.M. Wouters (red.), Verbeelding en discretie. Essays over literatuur en moraal, Tilburg 1989 21-37.

 

D. Loose, God ter sprake brengen. Over figurativiteit en theologie, in Kohelet 6 (1989) 5-8 en 15.

 

D. Loose, Voor een theologie van de metafoor, in Revue belge de philologie et d'histoire 68-3 (1990) 576-596.

 

D. Loose, L'interprétation des interprétations ou la théologie de la métaphore, in Sémiotique et Bible 16 (1991) no. 63, 34-40.

 

G. Lukken, De liturgie als onvervangbare vindplaats voor de theologie. Methoden van theologische analyse en verificatie, in H. Berger, W. Goddijn, A. Smits, G. Lukken (red.), Tussentijds. Theologische Faculteit Tilburg. Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning, Tilburg 1975, 317-332.

 

G. Lukken, La liturgie comme lieu théologique irremplaçable. Méthodes d'analyse et de vérification théologiques, in Questions liturgiques 56 (1975) 97-112 (= Franse vertaling van vorige).

 

G. Lukken, Recensie van R. Volp (red.), Zeichen. Semiotik in Theologie und Gottesdienst, München-Mainz 1982, in Tjdschrift voor Theologie 23 (1983) 194.

 

G. Lukken, Analyse van de nieuwe Romeinse huwelijksliturgie. De huwelijkssluiting zonder de eucharistieviering I-II, Tilburg 1985 (156 blz. manuscript).

 

G. Lukken, Het binnengaan in de kerk in de Romeinse huwelijksliturgie. Een semiotische analyse, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 1 (1985) 69-89.

 

G. Lukken, Analyse van de "Ritus celebrandi matrimonii sacramentum" van het Rituale Romanum, Tilburg 1986 (118 blz. manuscript).

 

G. Lukken, Semiotische analyse van de schuldbelijdenis aan het begin van de eucharistieviering, in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 47 (1986) 290-317.

 

G. Lukken, Semiotische analyse van een bidprentje, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 2 (1986) 12-21.

 

G. Lukken, Relevantie van de semiotische analyse-methode voor de liturgiewetenschap, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 2 (1986) 32-48.

 

G. Lukken, Pleidooi voor een integralere benadering van de liturgie als theologische vindplaats. Een uitdaging voor heel de theologie, in W. Logister e.a. (red.), Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven, Kampen 1987, 194-204.

 

G. Lukken, Plaidoyer pour une approche intégrale de la liturgie comme lieu théologique. Un défi à toute la théologie, in Questions liturgiques 68 (1987) 242-255 (= Franse vertaling van vorige).

 

G. Lukken, De semiotiek van de Parijse school, in G. Lukken (red.), Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J. Greimas en de Parijse School toegepast op bijbel en liturgie, Hilversum 1987, 8-54.

 

G. Lukken, Analyses. Inleiding. De praktijk van de semiotische analyse, in idem 56-58.

 

G. Lukken, Het sprookje `De koning der vissen', in idem 59-74.

 

G. Lukken, De nieuwe Romeinse huwelijksliturgie, in idem 155-208.

 

G. Lukken, Een bidprentje, in idem 255-276.

 

G. Lukken, Literatuur, in idem 277-282.

 

G. Lukken, Semiotics and the study of liturgy, in W. Vos en G. Wainwright (red.), Gratias Agamus. An ecumenical collection of essays on the liturgy and its implications. On the occasion of the twenty fifth anniversary of Studia liturgica (1962-1987) (= Studia liturgica 17), Rotterdam 1987, 108-117.

 

G. Lukken, Semiotische analyse van de huwelijkssluiting in het post-tridentijnse Rituale Romanum, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 3 (1987) 41-85.

 

G. Lukken, Laudatio bij gelegenheid van het eredoctoraat van J. Delorme, in Kohelet. Faculteitsblad van de Theologische Faculteit Tilburg 4 (1987) no. 5, 25-27.

 

G. Lukken, Semanet. Semiotische Analyse door Nederlandse Theologen, in Kohelet. Faculteitsblad van de Theologische Faculteit Tilburg in Kohelet 4 (1987) no. 5, 19-20, 30.

 

G. Lukken, Laudatio Jean Delorme, in M. Beelaerts (red.), Documentatie bij de lezingencyclus Semiotiek mei-juni 1988, Nijmegen 1988 (= vorige).

 

G. Lukken, Relevantie van de semiotische analyse-methode voor de liturgiewetenschap, in idem.

 

G. Lukken, Bibliografie semiotiek, in idem.

 

G. Lukken, De plaats van de vrouw in het huwelijksritueel van het Rituale Romanum en van Vaticanum II. Van ondergeschiktheid van de vrouw naar een zekere evenwaardigheid van man en vrouw, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 4 (1988) 67-89.

 

G. Lukken, Mon âme exalte la gloire de Dieu (Workpaper werkweek Semanet - Cadir, 26-29 Juni 1989), Tilburg 1989.

 

G. Lukken, Un chant liturgique néerlandaise analysé comme objet syncrétique, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 6 (1989) 135-154.

 

G. Lukken, Die architektonischen Dimensionen des Rituals, in Liturgisches Jahrbuch 39 (1989) 19-36.

 

G. Lukken, Studieweek Semanet - Cadir over semiotiek en christelijke uitingsvormen, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 5 (1989) 133-135.

 

G. Lukken, De semiotiek van de kerkruimte als semiotiek van het visuele, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 15 (1989) 275-299.

 

G. Lukken, Studieweek over semiotiek en christelijke uitingsvormen, in Tijdschrift voor Theologie 29 (1989) 391-392 (= vorige).

 

G. Lukken, De constituering van het subject in het ritueel discours, in Versus. Tijdschrift voor film en opvoeringskunsten 4 (1989) no. 2, 34-42.

 

G. Lukken, Les transformations du rôle liturgique du peuple. La contribution de la sémiotique à l'histoire de la liturgie, in Ch. Caspers en M. Schneiders (red.), Omnes circumadstantes. Contributions towards a history of the role of the people in the liturgy, Kampen 1990, 15-30.

 

G.Lukken, Semiotische analyse van het lied 'Mijn ziel verheft Gods eer' uit het Liedboek voor de Kerken, 1990 (59 blz., manuscript).

 

G. Lukken, Un chant liturgique néerlandais analysé comme objet syncrétique, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 6 (1990) 135-154.

 

G. Lukken, De receptie van de Greimassiaanse semiotiek bij theologen. Weerstanden en misverstanden, in P. Beentjes, J. Maas en T. Wever (red.), `Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen, exegese en semiotiek, Kampen 1991, 121-135.

 

G. Lukken, Les dimensions architectoniques du rituel, in Sémiotique et Bible 16 (1991) no. 61, 5-21.

 

G. Lukken, Ritueel en ruimte, in Werkmap voor Liturgie 25 (1991): 132–140.

 

G. Lukken, Liturgie en taal. Een semiotische benadering, in L. Leijssen (red.), Liturgie en taal. Verslagboek van het tiende liturgiecolloquium van het Liturgisch Instituut van de K.U. Leuven - oktober 1991, Leuven-Amersfoort 1992, 55-78.

 

G. Lukken, Liturgy and language. An approach from semiotics, in Questions liturgiques 73 (1992) 36-52 (= vorige).

 

G. Lukken, Zingeving langs de weg van de semiotiek, in B. Vedder e.a. (red.), Zin tussen vraag en aanbod. Theologische en wijsgerige beschouwingen over zin, Tilburg 1992, 123-125.

 

G. Lukken, Semiotiek van het ritueel. De betekenisvormgeving in rituelen als een eigen bemiddeling van zin, in idem 142-157.

 

G. Lukken, Die Bedeutung der Semiotik Greimas' und der Pariser Schule für die Liturgiewissenschaft, in W. Engemann en R. Volp (red.), Gib mir ein Zeichen. Zur Bedeuting der Semiotik für theologische Praxis- und Denkmodelle (= Arbeiten zur Praktischen Theologie 1), Berlin/New York 1992, 187-206.

 

G. Lukken, Inleiding bij het artikel van Jean Delorme, in Qohelet. Theologische Faculteit Tilburg 2 (1992) no. 6, 10.

 

G. Lukken, La liturgie comme lieu irremplaçable. Méthodes d’analyse et de vérification théologiques, in G. Lukken, Per visibilia ad invisibilia. Anthropological, Theological and Semiotic Studies on the Liturgy and the Sacraments (Liturgia condenda 2) ( red. L. van Tongeren en C. Caspers), Kampen 1994, 239-255.

 

G. Lukken, Plaidoyer pour une approche intégrale de la liturgie comme lieu théologique. Un défi à toute la théologie, in idem 256-268.

 

G. Lukken, Semiotics of the Ritual. Signification in Rituals as a Specific Mediation of Meaning, in idem 269-283.

 

G. Lukken, Zur theologischen Rezeption der Semiotik von Greimas. Widerstände und Missverständnisse, in idem 284-298.

 

G. Lukken, Relevance of Semiotic Analysis to the Liturgical Sciences, Illustrated in the Light of the Rite of Marriage, in idem 299-310.

 

G. Lukken, Die Stellung der Frau im Trauungsritus des Rituale Romanum und nach Vaticanum II. Von der Unterordnung der Frau zu einer gewissen Gleichwertigkeit von Mann und Frau, in idem 311-334.

 

G. Lukken, Semiotic Analysis of the Confession at the Beginning of the Eucharist, in idem 335-359.

 

G. Lukken, Die architektonischen Dimensionen des Rituals, in idem 360-374.

 

G. Lukken, La sémiotique de l’architecture de l’église en tant que sémiotique visuel, in idem 375-394.

 

G. Lukken, Semiotiek van het ritueel. De betekenisvormgeving in rituelen als een eigen bemiddeling van zin, in J. Holman, J. Maas, E. Poppe, W. Speelman (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (= Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 148-159.

 

G. Lukken, Les transformations du rôle du peuple. La contribution de la sémiotique à l'histoire de la liturgie, in Sémiotique et Bible 18 (1994) no. 73, 27-48.

 

G. Lukken, De bijdrage van de semiotiek aan de praktische theologie, in G. Lukken en J. Maas, Luisteren tussen de regels. Een semiotische bijdrage aan de praktische theologie, Baarn 1996, 8-31.

 

G. Lukken, Semiotische analyse van de schrift in homiletisch perspectief. Semiotische vragen aan de (bijbel)tekst, in idem 32-70.

 

G. Lukken, Wat heeft de liturgie met theater te maken? Een verheldering vanuit de semiotiek van de verschillen, overeenkomsten en raakvlakken, in idem 134-166.

 

G. Lukken, 'Ik heb geen wortels dan in het licht' (Hans Andreus). Een semiotische beschouwing over het licht in de liturgie, in A. Mulder en T. Scheer (red.), Natuurlijke liturgie (= Liturgie in perspectief 6), Baarn/Heeswijk-Dinther 1996, 68-90.

 

G. Lukken, Het ritueel van de christelijke begrafenis: een semiotisch-theologisch onderzoek, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 12 (1996) 113-135.

 

G. Lukken, Liturgiewetenschappelijk onderzoek in culturele context. Methodische verhelderingen en vragen vanuit de semiotiek, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 13 (1997) 135-148.

 

G. Lukken, Het symbool als grondcategorie in de liturgie. Enkele aanvullende verhelderingen vanuit de semiotiek, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 14 (1998) 87-97.

 

G. Lukken,‘Zo spreekt de Heer’. De bijbel als levend boek, in Schrift 30 (1998) no. 178,119-122.

 

G. Lukken, Semiotik des Raums in Theater und Rituell: Unterschiede, Übereinkünfte und Berührungsebenen, in R. Volp - Th. Nisslmüller (red.), Raum und Zeichen. Wahrnehmung und Erkenntnis von Räumlichkeit (= Ästhetik-Theologie-Liturgik 1), Münster/Hamburg/London 1998, 55-70.

 

G. Lukken, Hoe krijgt de ruimte betekenis in het ritueel?, in J. Maas en A. Smeets (red.), Werktekeningen, Semiotische constructies in blauwdruk, Tilburg 1999, 39-52.

 

G. Lukken, Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijk ritueel in onze cultuur, Baarn 1999, 16-17, 20, 32-44, 56-57, 97-99, 113-114, 132, 135-138, 189-199, 202, 279.

 

G. Lukken, Lichtfeier der Osternacht: eine semiotische Analyse, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 16 (2000) 69-105.

 

G. Lukken, De 'overkant' van het menselijk ritueel. Herbezinning vanuit fenomenologie en semiotiek op antropologische en theologische lagen in het christelijk ritueel, in Tijdschrift voor Theologie 40 (2001) 145-166.

 

G. Lukken, Das Osterlob als Vollzug des Paschamysteriums, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 17 (2001) 73-106.

 

G. Lukken, Mystagogie van de ruimte, in H. Lombaerts, J. Maas, J. Wissink (red.), Beeld en Gelijkenis. Inwijding, kunst en religie, Zoetermeer 2001, 28-41.

 

 G. Lukken, ‘L 'autre côté' du rituel humain : Reconsidération à partir de la phénoménologie et la sémiotique sur des couches anthropologiques et théologiques dans le rituel chrétien, in Questions liturgiques 82 (2001) no. 1, 68-91 (= Franse vertaling van vorige).

 

G. Lukken, Het kerkgebouw als ‘totaal kunstwerk’: verbondenheid van kunst en cultus, in J. Maas (red.), Beeld en gelijkenis. Bundel voordrachten bij gelegenheid van het afscheid aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht van dr. Tjeu van den Berk, Utrecht 2002, 27-37.

 

G. Lukken, Rituelen als merktekens, in D. Perie, S. Leibovici, M. Engelberts (red.), Identiteit. Filosofie-Literatuur-Maatschappij. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van Prof. Dr. S. Alexandrescu, Delft 2002, 163-183.

 

G. Lukken, In de christelijke liturgie krijgt de overkant een eigen gezicht, in Vieren. Tijdschrift voor wie werkt aan liturgie, afl. ‘rituelen’ 1 (2003) 13-15.

 

G. Lukken, Gottesdienst als kulturelles Phänomen. Zukunftsperspektiven: Gottesdienst und Theater, in H. Kerner (red.), Gottesdienst und Kultur. Zukunftsperspektiven, Leipzig 2004, 83-105.

 

G. Lukken, Rituelen in het spanningsveld van herhaling en vernieuwing, in Tijdschrift voor Geestelijk Leven 60 (2004) 377-389.

 

G. Lukken, Rituals in abundance. Critical Reflections on the Place, Form and Identity of Christian Ritual in our Culture (Liturgia condenda 17), Leuven 2005, 4, 12, 18, 40, 75-109, 112, 166-167, 202-204, 207-218, 510-514.

 

G. Lukken, In memoriam Jean Delorme, in Univers 41 (2005) (3) (8 september) 4.

 

G. Lukken, ‘Dat wij volstromen met levensadem.’ Nataliteit als sleutelbegrip van de liturgie’, in L. Leijssen (red.), Christelijke initiatie en de liturgie. Hulde aan professor dr. Jozef Lamberts bij zijn emeritaat (= Nikèreeks 52), Leuven 2006, 153—166.

 

G. Lukken, Rituelen: een dynamisch grensgebied, in Tijdschrift voor Geestelijk Leven 63 (2007) no. 2 (maart-april), 59-68.

 

G. Lukken, De liefde gaat ons vooraf. De onherleidbare overkant van het ritueel als prolegomenon van het christelijk ritueel, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 23 (2007) 147-175.

 

G. Lukken, Liturgie en zintuiglijkheid: de weg van de tensieve semiotiek, in T. Knieps-Port le Roi & L. Boeve (red.), Gods sacramentele aanwezigheid in de wereld van vandaag. Hulde aan professor Lambert Leijssen bij zijn emeritaat, Leuven/Voorburg 2008, 319-330.

 

G. Lukken, Betekenislagen van het kerkgebouw: een benadering vanuit de recente tensieve semiotiek, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 24 (2008) 119-138.

 

G. Lukken, Het kerkgebouw in het spanningsveld van basale en christelijke sacraliteit, in Tijdschrift voor Liturgie 93 (2009) 316-326.

 

J. Maas, De relatie tussen leerling en tekst, en het hanteren van de verschillende lezingen van de bijbel in de katechese, in N. Bulter e.a. (red.), Dossier Bijbel en Katechese, Katechetisch Instituut Nijmegen 1985, 321-341.

 

J. Maas, De structuur van de geloofscommunicatie in Joh.11: 1-46, in P. Beentjes, J. Maas, T. Wever (red.), 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen, exegese en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp, Kampen 1991, 169-181.

 

J. Maas, Bijbelverhalen binnen onze context brengen een noodzakelijke maar gevaarlijke exercitie, in G. Lukken en J. Maas, Luisteren tussen de regels. Een semiotische bijdrage aan de praktische theologie, Baarn 1996, 71-91.

 

J. Maas, Pleidooi voor een narratieve benadering van teksten in godsdienstonderwijs en levensbeschouwing. Een theologisch model voor de werkelijkheid als een geheim, in idem 92-103.

 

J. Maas, ‘…En Hij kwam weg uit hun gezicht’. Een semiotische leesmethode van de Parijse School toegepast op het platte vlak, in P. vd Aardweg en J. Simons (red.), Godgeleerd. Bespiegelingen over onderwijs en levensbeschouwing in tekst en beeld, Den Bosch 1997, 55-64.

 

J. Maas, Beleren en leren. Beleidsconcepten voor parochiecatechese, in C. Bakker en H.G. Ziebertz (red.), Imaginatie en de constructie van identiteit, Tilburg 1998.

 

J. Maas, De actieve relatie tussen godsdienstonderwijs en christelijke traditie, in Van God los?, bij gelegenheid van de 33e Dies Natalis van de KTU, Utrecht 2000, 14-26.

 

J. Maas, Aanwezig zijn onder sociaal overbodigen, een semiotisch theologische benadering van pastoraat in oude wijken, in A. Baart en F. Vosman (red.), Theologie van de wijk, Utrecht 2000, 13-22.

 

J. Maas, Catechumenaat tussen uniformiteit en pluriformiteit. Is catechese aan Nieuwe Katholieken mogelijk?, in A. Broers, e..a., Nieuwe Katholieken, Tielt 2000, 149-167.

 

J. Maas, Verhaal zonder titel. Over present-zijn onder sociaal overbodigen, in A. Baart en F. Vosman (red.), Present. Theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores, Utrecht 2003, 81-102.

 

J. Maas, Willem, in A. Baart en F. Vosman (red.), Present. Theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores, Utrecht 2003, 171-180.

 

J. Maas, The Act of Reading the Bible: The Contribution of Semiotics, in H. Lombaerts en D. Pollefeyt (red.), Hermeneutics and Religious Education (= Bibliotheca Epheridum Theologicarum Lovaniensium), Leuven 2004, 203-214.

 

P. de Maat, Hoe krijgt Mc.2, 15-17 (NBG 1951) betekenis?, in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 44 (1983) 194-207.

 

P. de Maat, Compte rendu: Overdulve C.M., Meij J.C.E., Den Heyer D.J., Hoe krijgt de bijbel betekenis? Semiotiek toegepast op Bijbelteksten (Comment la Bible acquiert-elle sa signification? Sémiotique appliquée aux textes bibliques), ’s-Gravenhage 1982, in Sémiotique et Bible 7 (1983) no. 29, 44-49.

 

P. de Maat, Compte-rendu: Walter Vogels: ‘En Hij ontsloot de Schriften’. Een doe-het-zelf methode voor Bijbellezing en verkondiging. De semiotiek. Theorie en praktijk. Werkgemeenschap voor Catechese, Mechelen 1985 (Et il ouvrait les Écritures. Une méthode de ‘fais-le-toi-même pour la lecture biblique et la prédication. La sémiotique. Théorie et Pratiques), in Sémiotique et Bible 9 (1985) no. 39, 44-45.

 

P. de Maat, Studiedagen in Tilburg over semiotiek en christelijke expressie, in Tijdschrift voor Theologie 25 (1985) 299-301.

 

P. de Maat, Verslag van de workshop “Studie, toepassing en ontwikkeling van de semiotiek van Greimas in relatie tot christelijke expressie”, gehouden op de Theologische Faculteit te Tilburg, van 20-24 mei 1985 (gesubsidieerd door ZWO), in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 1 (1985) 186-188.

 

P. de Maat, Veridictie in Psalm 2 en psalm 22, in G. Lukken (red.), Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J. Greimas en de Parijse School toegepast op bijbel en liturgie, Hilversum 1987, 137-150.

 

T. Michels, Biomatisch en plastisch in de architecturale dispositie. Een uitgewerkt voorbeeld, in W.M. Speelman (red.), Ruimten. Aanzetten tot een semiotiek van de ruimte (= Semiotische Analysen 2), Tilburg 1995, 29-35.

 

H.A. Ransijn, Een persoonlijk geladen dialoog. Semiotische analyse van biografische interviews, in Kwalon 10 (2005) 2, 30-34.2005.

 

Searle, M., Tussen énoncé en enunciatie: naar een semiotiek van gebedsteksten, in P. Beentjes, J. Maas, T. Wever (red.), 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen, exegese en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp, Kampen 1991, 193-211.

 

M. Searle, Fons vitae. A case study in the Use of Liturgy as a Theological Source, in G. Austin (red.), Fountain of Life, Washington D.C. 1991, 217-242 (ook in A.Y. Koester en B. Searle, Vision. The Scholarly Contributions of Marc Searle to Liturgical Renewal, Minnesota 2004, 208-230).

 

M. Searle, Semiotic Analysis of Roman Catholic Prayer II, in A. Heinz und H. Rennings (red.), Gratias agamus : Studien zum Euchristischen Hochgebet für Balthasar Fischer, Freiburg 1992, 469-487.

 

Over M. Searle :

J.M. Joncas, Introduction to « Fons Vitae in the Use of Liturgy as a Theological Source », in A.Y. Koester en B. Searle, Vision. The Scholarly Contributions of Marc Searle to Liturgical Renewal, Minnesota 2004, 204-207.

In 2010 promoveerde Stephen Sullivan Wilbricht aan de The Catholic University of America in Washington D.C.bij Kevin W. Irwin op een proefschrift over Marc Searle, onder de titel; Mark Searle’s Vision for “Pastoral Liturgical Studies”: Liturgy as “Rehearsal of Christian Attitudes” .

Zie hier op Internet.

Hoofdstuk VI Semiotics Applied to the Study of Liturgy (p. 247-308) gaat uitvoerig in op Searles verblijf in Tilburg en zijn semiotische aanpak van de liturgie. Als zodanig is het proefschrift een belangrijke aanvulling op de semiotische bibliografie van Marc Searle en op de (toenmalige) uitstraling van de semiotiek vanuit Tilburg naar de USA.

 

A.Smeets, In de luwte van twee polen. Over de bruikbaarheid van semiotiek voor de geschiedenis, in J. Holman, J. Maas, E. Poppe, W. Speelman (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 70-86.

 

A.Smeets, Clio, waar zijt gij? Een semiotische beschrijving van de ruimte van de geschiedenis, in W.M. Speelman (red.), Ruimten. Aanzetten tot een semiotiek van de ruimte (= Semiotische Analysen 2), Tilburg 1995, 12-22.

 

A.Smeets, Watching history as a semiotician. The letter of dedication in Moralia in Job, by pope Gregorious the Great to his friend Leander of Seville, in L. Panier (red.), Les lettres dans la Bible et la Littérature (Colloque Cadir) (= Lectio divina 181), Lyon 1999.

 

A.Smeets, De semiotische benadering bij (her)duiding van kerkgeschiedenis, in Kwalon Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland 9 (2004) 45-49.


A. Smeets, The Impuls of Allegory. Lectio divina as Mystagogy in Gregory the Great, paper 2013, zie hier op internet.

 

W.M. Speelman, Het liturgisch spreken: een musicologische benadering, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 5 (1989) 189-211.

 

W.M. Speelman, Traditie als het schijnen van waarheid. Een semiotiek van de traditie, in R.J. Peeters, W.M. Speelman, N. Wiskerke (red.), De Onvoltooid Verleden Tijd. Negen bijdragen tot een bezinning op traditie, Tilburg 1992, 81-98.

 

W.M. Speelman, On Liturgical Enunciation as the Transparance of a Coming Truth, in Acta Semiotica Fennica II: On the Borderlines of Semiotics 4 (1993) 79-91.

 

W.M. Speelman, The plays of our culture. A formal differentiation between theatre and liturgy, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 9 (1993) 65-81.

 

W.M. Speelman, Een nieuwe publikatie over de semiotiek van de kerkarchitectuur, in Tijdschrift voor Liturgie 78 (1994) 220-223.

 

W.M. Speelman, Les jeux dans notre culture. Différentiation formelle entre théâtre et liturgie, in Sémiotique et Bible 19 (1994) no. 74, 42-62.

 

W.M. Speelman, Paasjubelzang. Semiotische analyse van een liturgisch gezang als syncretisch discours, in J. Holman, J. Maas, E. Poppe, W. Speelman (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (= Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 134-147.

 

W.M. Speelman, Inleiding, in W.M. Speelman (red.), Ruimten. Aanzetten tot een semiotiek van de ruimte (= Semiotische Analysen 2), Tilburg 1995, II-VI.

 

W.M. Speelman, And I, too, am something of a stranger here, my friend. Semiotische analyse van een werk voor kerkorgel, in W.M. Speelman (red.), Ruimten. Aanzetten tot een semiotiek van de ruimte (= Semiotische Analysen 2), Tilburg 1995, 69-90.

 

W.M. Speelman, The analysis of a holy song, in E. Tarasti (red.), Musical Semiotics in Growth (= Acta Semiotica Fennica V), Imatra 1996, pp. 389-406.

 

W.M. Speelman, Transformations discursives et énonciatives des objets narratifs, in Sémiotique & Bible 82 (1996) 30-44.

 

W.M. Speelman, Muziek wil ons iets tonen. Introductie in een semiotiek van muziek, in Adem 4 (1998) 152-159.

 

W.M. Speelman, Des paroles en l’air. Pour une différenciation sémiotique de la musique et de la littérature, in C. Miereanu, X. Hascher, Les Universaux en musique. Actes du 4e Congrès international sur la signification musicale,. Publications de la Sorbonne (= Série Esthétique 1), Paris 1998, 273-291.

 

W.M. Speelman, Teksten begrijp je, muziek moet je volgen, in J. Maas en A. Smeets (red.), Werktekeningen. Semiotische constructies in blauwdruk, Tilburg 1999, 155-167.

 

W.M. Speelman, Waar spel! De dramatische werking van het spel volgens de semiotiek, in H. Beck, R. Nauta, P. Post (red.), Over Spel. Theologie als drama en illusie. Damon, Best 2000, 116-138.

 

W.M. Speelman, Muziek en taal als stichters van cultuur. Semiotische analyse van de verwerkelijking van waarden in een lied, in W. Kloppenburg e.a. (red.), Toontaal. De verhouding tussen woord en toon in heden en verleden, (Meander 4), Kampen 2002, 131-146.

 

W.M. Speelman, Liturgy and Theatre: Towards a Differentiation, in J. Lamberts (red.), ‘Ars celebrandi’ The art to celebrate the liturgy, Leuven 2002, 107-127.

 

W.M. Speelman, Liturgie en theater: laten we de zaken niet verwarren…, in J. Lamberts (red.), Ars celebrandi of de kunst van het waardig vieren van de liturgie, Leuven 2003, 135-161.

 

W.M. Speelman, De werkelijkheid van de stigmatisatie, in W.M. Speelman (red.), Wondtekenen, wondertekenen. Over de stigmatisatie van Franciscus. Assen 2006, 122-139.

 

L. van Tongeren, Analyse sémiotique d’un rituel: Introduction dialoguée de la préface romaine, in Sémiotique et Bible 9 (1983) no. 32, 19-26.

 

L. van Tongeren, De discursieve structuren van de korte versie van de paasjubelzang, in G. Lukken (red.), Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J. Greimas en de Parijse School toegepast op bijbel en liturgie, Hilversum 1987, 226-254.

 

L. van Tongeren, De semio-narratieve structuren van de paasjubelzang, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 6 (1990) 175-200.

 

N. Tromp, Van bijwoners tot medeburgers, in A. Simons (red.), Van vreemdeling tot medeburger (= KTHU-bundel 7), Hilversum 1985, 37-46.

 

N. Tromp, Psalm 13: realistische vroomheid, in Handleiding bijbelcatechese volwassenen, VBS, Leuven 1986.

 

N. Tromp, La louange réaliste du Psaume 30 (29): “Ne pas séparer ce que Dieu a uni”, in Ephemerides Theologicae Lovanienses 62 (1986) 4, 257-266.

 

N. Tromp, The paradox of Ezekiel's prophetic mission. Towards a semiotic approach of Ezekiel 3, 22-27, in: J. Lust (red.) , Ezekiel and His Book( BETL LXXIV), Leuven 1986, 201-213.

 

N. Tromp, La métaphore engloutie. Le langage métaphorique du psaume 80, in Sémiotique et Bible 11 (1987) no. 47, 30-43.

 

N. Tromp, Psalm 122. Eredienst en politiek; lofprijzing en rechtvaardigheid, in B. Becking (red.), Door het oog van de profeten (Afscheidsbundel voor C. van Leeuwen), Utrecht 1989, 109-127.

 

N. Tromp, Un démasquage graduel. Lecture immanente d'Is. 5,1-7, in J. Vermeylen, The book of Isaiah - Le livre d'Isaïe (BETL LXXXI), Leuven 1989, 197-201.

 

N.Tromp, Psalm LXXX: Form of expression and Form of Contents, in A.S. van der Woude (red.), New avenues of the Study of the Old Testament (OTS XXV), Leiden 1989, 145-155.

 

N. Tromp, Geen beeld, geen gelijkenis. Het godsbeeld in bijbels licht, in Geest en Leven 66 (1989) 63-70.

 

Relevant zijn ook de volgende twee publicaties:

 

N.M. Sengson, Research on the sacramental Process of Penance and Reconciliation. Semiotic Approach to the Orationes of Medieval Rites of Penance ( Dissertation Institut Catholique de Paris), 2 volumes, Paris 2001.

 

E. Laeven, Tijd als operadramaturg. Een semiotisch-temporeel onderzoek naar het ensceneringspotentieel in operapartituren (Dissertatie Universiteit Van Amsterdam), Amsterdam 2006 (Zie hier op Internet).[1] Mimi Deckers merkt op dat zij ook haar literatuur heeft opgenomen die minder gebruik maakt van het technisch jargon en die meer impliciet semiotisch is. In dit verband gebruikt zij drie nadere karakteriseringen: ‘expliciet semiotisch’, ‘impliciet semiotisch’ en ‘zwak impliciet semiotisch’.G. Lukken en J. Maas, Dode, sta op, het licht van de morgen. Semiotische analyse van twee gezangen van Huub Oosterhuis: ‘De steppe zal bloeien’ en het Lied aan het licht : verschijnt in 2014 in de reeks Netherlands Studies in Ritual and Liturgy, Tilburg/Groningen.