(?)

 (?)

Scripties

Doctoraalscripties
Liturgie 

P. Denneman, De jongerenmis. Onderzoek naar kriteria voor een vervullend, verlossend en bevrijdend woordgebruik in jongerenmissen, Tilburg 1970.

P.J.M. Schakenraad, De tafel des Heren. Het altaar in de viering van de eucharistie vroeger en nu, Breda 1970.

H. Knapen, Liturgie en kosmopolitiek, Tilburg 1974.

J. Hendrikse, Liturgie en gemeenschap. Biedt de liturgie onvervangbare mogelijkheden voor de geloofsbeleving onder het aspect van gemeenschapsvorming?, Tilburg 1978.

G. Broekhuijsen, Pleisterplaatsen op weg naar Pasen. Een onderzoek naar de pastoraal-liturgische mogelijkheden van het nieuwe zondagslectionarium, toegespitst op de Veertigdagen van het A-jaar, Tilburg 1980.

G. Kock, Tussen altaar en oksaal. Stromingen in de kerkmuziek na Vaticanum II, Tilburg 1980.

J. Maas, De bijbel op school: een ontmoeting tussen twee werelden, Tilburg 1982.

W. Verheije, Een goede dienst. Op zoek naar een – in verband met het rouwproces van de nebstaanden – adequate uitvaartpraxis, Tilburg 1982.

A. Bergman, Gezangen in de context van enkele hedendaagse doopliturgieën. Een methode voor een verantwoorde selectie van gezangen ten behoeve van liturgische diensten, Tilburg 1983.

T. Dekkers, Film en Bunuel. Levende ikonen voor rituelen, Kruispolderhaven 1984.

M. van Zutphen, ‘Blijf bij ons Heer, want het wordt avond en de dag loopt ten einde’.  Hoe kan pastoraal-theologisch gezien het sacrament van de ziekenzalving in de gegeven omstandigheden van een ziekenhuis het beste functioneren?, Tilburg 1984.

L. D.J.M. Baart, Het vormsel. Relatie sacramenteel vormselmerkteken lekenapostolaat. Nadere theologische reflectie over het sacramenteel vormselmerkteken en zijn relatie tot het zendingsmandaat van de leek en de lekepastor, naar aanleiding van een analyse van de Franstalige theologische literatuur over het vormsel vanaf 1950, Tilburg 1985.

S. Bellemakers, Lees: het zinsverband van woord en vlees. Het belang van de ‘close reading’ methode bij het bestuderen en beoordelen van liturgische teksten, aan de hand van een onderzoek naar de christologie in enkele tafelgebeden van huub oosterhuis, Tilburg 1985.

L. Schuh, Vergeving. Sacrament van de bevrijdende werking van de Geest. Een vergelijkende analyse van de romeinse en byzantijnse orden van dienst voor de verzoening, Tilburg 1985.

J. Eggermont, In het licht van Gods gelaat. Een beschrijving en kritisch-normatieve toetsing van een aantal officiële en niet-officiële Nederlandse rooms-katholieke crematierituelen in historisch perspectief, Tilburg 1987.

G. Remmers, Doopliturgieën: goed of niet goed? Een vergelijkend onderzoek naar een aantal doopliturgieën, die in de stad Breda gebruikt worden, Tilburg 1987.

K. Hanff, De gemeenschappelijke ziekenzalving. Een onderzoek van literatuur en praktijk, Tilburg 1988.

P. van Kempen, Het huwelijksritueel in de Nederlanden voor 1614. Toegepast op de ritualia, aanwezig in de bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg, drie banden (Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant), Tilburg 1989.

G. Mertens, Beeld en gelijkenis. Een onderzoek naar nonverbale seksestereotypen in TV-liturgie, Tilburg 1990.

S.A.L. van Dijk, Zoekt het Levend Water waar het zich laat vinden: in bronnen. Een studie naar het gebruik van de liturgie als zoek- en vindplaats in de bilaterale dialoog tussen de Lutherse Wereld Federatie en de Rooms-Katholieke Kerk, Tilburg 1991.

W.M. Speelman, Een teken in de lucht. Semiotische analyse van de betekenisvormgeving in een liturgisch gezang, Tilburg 1991.

A. Vroegindeweij, ‘Naar de andere wereld’. Over religieuze communicatie in rituelen, Tilburg 1991.

M. van Amsterdam, Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode (Jes. 52,7).. .Dans binnen de liturgie…?, Tilburg 1993 (= Marian van Amsterdam, Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode (Jes. 52,7)…  Dans binnen de liturgie (Liturgie in perspectief 4), Heeswijk 1995).

M. Corvers, Doet jouw kind de eerste communie nog? Een beschrijvend onderzoek naar het fenomeen eerste communie en haar toekomst(on)mogelijkheden, Tilburg 1993.

W. Fiers, Sterven, begraven en rouwen in de Kempen na 1915, Amsterdam 1994.

J.-P. Niati, La Messe Zairoise: Efforts d’une église africaine en vue d’une liturgie inculturée, Tilburg 1994.

A. Smeets, Dixerit: non quasi ex auctoritate sed gradibus vel passibus christianam fidem extendemus et eorum mores aedificamus. Over Gregorius I, de missie en een semiotiek van het verleden, Tilburg 1994.

 

Basispastoraat

J.C.M.M. Huysmans, Evenwichtsoefeningen. Op zoek naar een groepsmodel in functie van een nieuwe balans tussen mystiek en politiek troost en uitdaging, Tilburg 1975.

J.H.M.T. Wigman, De kleine pastorale groep. Het belang van de kleine groep binnen het basispastoraat, Tilburg 1976.

R. Niessen, Veranderingen in de maatschappelijke en godsdienstige beleving. Een poging tot verheldering van een pastoraal probleem, Tilburg 1977.

K. Zandbergen, Mijn preken. Op zoek naar een kommunikatiemodel in het zicht van de veranderende preekopvattingen, Tilburg 1978.

J. Joosten, Ten naaste bij. Pastorale begeleiding aan familieleden van verpleeghuispatiënten, Tilburg 1979.

K. van Geloof, De Pastoraal Werker. Op weg naar ’n hoopvolle toekomst…!?, Hulst 1984.

A.F.J. Drissen, Woord en dood. Aandacht voor kontekst en kerugma in de prediking, speciaal bij een uitvaart, nader bekeken, Tilburg 1985.

R.H. Hartkamp, Verzoening, als begrip en als bediening vooral in Charismatisch Pastoraat, Tilburg 1988.

J. Barten, Als vrouwen de dienst uitmaken…..een onderzoek naar bevrijdende vrouwendiensten, Tilburg 1990.

 

Scripties Kandidaats II

H. Verschuren, Liturgie als spel, Tilburg 1968.

G.L.C. van den Berg, Symbool en Sacrament, Oirschot 1969.

H.J.F. Degen, Het Nederlands eucharistisch gebed. Analyse en beoordeling van vijf eucharistische gebeden, Tilburg 1969.

Chr. Van Gool, De lokale kerk na Vaticanum II.. Het tweede vaticaans concilie als uitgangspunt en richtsnoer voor de herwaardering van plaatselijke kerken binnen de ene, katholieke gemeenschap, Tilburg 1969.

F. van de Tillaart, De sacramenteel-liturgische vernieuwing rond de eucharistie in oecumenisch perspectief, Tilburg 1969.