(?)

 (?)

Dissertaties/ Promoties


Promotor

(Met Hans Bornewasser), op 8 september 1988, Theologische Faculteit Tilburg (TFT):

F.P.M. Jespers, ‘Het loflyk werk der Engelen’. De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland 78), Stichting Historisch Contact, Tilburg 1988.

 

Op 18 juni 1991, Theologische Faculteit Tilburg (TFT):

J. Joosse, Eucharistische gebeden in Nederland. Een documentaire studie over de ontwikkeling van de vertaalde Romeinse en eigen Nederlandse eucharistische gebeden (1963-1979), Tilburg 1991, twee delen.

 

(Met Nico Tromp), op 14 januari 1993, Theologische Faculteit Tilburg (TFT):

J. Maas, Verhalen met verhalen? Een semiotische studie naar de contextuele benadering van bijbelteksten in godsdienstonderwijs en katechese, Tilburg 1993.

 

(Met Eero Tarasti, Helsinki), op 22 mei 1995, Theologische Faculteit Tilburg (TFT):

W.M. Speelman, The generation of meaning in liturgical song. A semiotic Analysis of Five Liturgical Songs as Syncretic Discourses (Liturgia condenda 4), Kampen 1995.

 

(Met Herman Wegman), op 11 december 1995, Theologische Faculteit Tilburg (TFT):

A.J.M. van Tongeren, Exaltatio crucis. Het feest van Kruisverheffing en de zingeving van het kruis in het Westen tijdens de vroege middeleeuwen. Een liturgie-historische studie, Tilburg 1995.

 

(Met Emile Poppe), op 28 maart 1998, Radboud Universiteit Nijmegen, Letterenfaculteit:

J. Post, Optische effecten in de film. Aanzetten tot een semiotische analyse, Leuven 1998.

 

(Met Josef Weismayer), op 4 mei 2000, Katholisch-Theologische Fakultät, Institut für Liturgiewissenschaft, Wien:

J. Hausreither, Die Bedeutungsbildung liturgischer Musik im Kontext der ereignishaften Gesamtfeier. Semiotische Untersuchung von liturgischen Gesängen (Wien 2000). Manuscripuitgave. Als publicatie (enigszins bewerkt): J. Hausreither, Semiotik des liturgischen Gesanges. Ein Beitrag zur Entwicklung einer integralen Untersuchungsmethode der Liturgiewissenschaft (Liturgia condenda, 16), Leuven/Dudley, MA 2004.

 

Lid Promotiecommissie

Bert Wirix, Christelijke riten en symbolen bij sterven en uitvaart. Historische studie en interpretatie, Leuven 1984, Katholieke Universiteit Leuven.

G.J.C. Snoek, Eucharistieverering in de Middeleeuwen. De middeleeuwse eucharistie-devotie en reliekverering in onderlinge samenhang, Amsterdam 1989, 28 november 1989, Vrije Universiteit Amsterdam.

M. Deckers-Dijs, Begeerte in bijbelse liefdespoëzie. Een semiotische analyse van het hooglied, 1991, Utrecht 1991, 1 mei 1991, Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.

H. Ettema, Verbogen taal, verplaatste tekens. Semiotische benaderingen van taal in relatie met psychopathologie, Groningen 1998, 12 januari 1998, Rijksuniversiteit Groningen.

A.de Keyzer, Om voor Gods gelaat te staan. Een expositio missae, Baarn 1999, 16 april 1999, Radboud Universiteit Nijmegen, Theologische Faculteit.

W. Fiers, Polysensorialité et systèmes sensori-moteurs dans l’œuvre de Gérard Garouste, Thèse de doctorat en sciences du langage, sous la direction du professeur Jaques Fontanille, Limoges 2002, 20 september 2002, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Sciences de Langage, Université de Limoges.

 J.E.A. Kroesen, Het middeleeuwse altaarretabel op het Iberisch schiereiland. Vorm, Plaats, Boodschap, Groningen/Tilburg 2003, 11 december 2003, Rijksuniversiteit Groningen.

R. Bot, Zingt allen mee. 65 jaar Liturgische en Kerkmuzikale Beweging in Nederland. Een liturgie-documentaire studie naar de ontwikkeling en het liturgisch functioneren van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland van 1903 tot en met 1969 onder invloed van de idealen van de Liturgische Beweging, Kampen 2003, 14 november 2003, Theologische Faculteit Tilburg (TFT).

E. Laeven, Tijd als operadramaturg. Een semiotisch-temporele analyse naar het ensceneringspotentieel in operapartituren, Amsterdam 2006, 14 juni 2006, Universiteit van Amsterdam.

A.Smeets, Conversio. Bekering en missionering bij Gregorius de Grote. Een semiotiek van het verleden, Tilburg 2007, 27april 2007, Faculteit Katholieke Theologie Tilburg-Utrecht (FKT).

T. Elshof, Van huis uit katholiek. Een praktisch theologisch, semiotisch onderzoek naar de ontwikkeling van religiositeit in drie generaties van rooms-katholieke families, Utrecht 2008, 6 februari 2009, Faculteit Katholieke Theologie Tilburg-Utrecht (FKT).

H. Ransijn, Op zoek naar grazige weiden.  Een semiotisch onderzoek naar de motivatie van deelnemers aan activiteiten van bezinningscentra (Theologische Perspectieven Supplement Series 3, Bergambacht 2012, 26 oktober 2012, Faculteit Katholieke Theologie Tilburg-Utrecht (FKT).

Lid Cum Laude Commissie

F. Brouwer, Vernieuwing in 3klank. Een onderzoek naar de liturgische vernieuwingen in Denemarken (+/- 1800 - +/- 1950), Utrecht 1990, 27 september 1990, Rijksuniversiteit Utrecht.

E. van Wolde, A Semiotic Analysis of Genesis 2-3. A Semiotic Theory and Method of Analysis Applied to the Story of the Garden of Eden, Assen 1989, 17 februari 1989, Radboud Universiteit Nijmegen, Theologische Faculteit.

 

Eredoctoraat

Jean Delormes, hoogleraar bijbelwetenschap aan de Theologische Faculteit van het Institut Catholique in Lyon en directeur van het Centre pour l’Analyse du discours religieux (Cadir) in Lyon, 6 oktober 1987, Theologische Faculteit Tilburg (TFT). Zie G. Lukken, Laudatio bij gelegenheid van het eredoctoraat van J. Delorme, in Kohelet. Faculteitsblad van de Theologische Faculteit Tilburg 4 (1987) no. 5, 25-27.